[اسم]

das Training

/ˈtreːnɪŋ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Trainings] [ملکی: Trainings]

1 تمرین

  • 1.Jeden Dienstag ist Training.
    1. هر سه‌شنبه تمرین است.
  • 2.Zweimal pro Woche ist Training.
    2. دوبار در هفته تمرین داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان