[اسم]

die Uhr

/uːɐ̯/
قابل شمارش مونث
[جمع: Uhren] [ملکی: Uhr]

1 ساعت

 • 1.Der Film fängt um 19.00 Uhr an.
  1. فیلم ساعت 19 شروع می‌شود.
 • 2.Es ist vier Uhr.
  2. ساعت چهار است.
 • 3.Um wie viel Uhr müssen wir gehen?
  3. چه ساعتی باید برویم؟

2 ساعت (مچی)

 • 1.Meine Uhr ist stehen geblieben.
  1. ساعت من متوقف شده‌است [خواب رفته‌است].
 • 2.Weißt du, wie spät es ist? -Nein, ich habe auch keine Uhr.
  2. می‌دانی ساعت چند است؟ -نه، من هم ساعت ندارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان