[حرف اضافه]

um

/ʊm/
[همراه: accusative]

1 در (زمان) [حرف اضافه اشاره به زمان]

 • 1.Er kommt um sieben Uhr.
  1. او (در) ساعت هفت می‌آید.
 • 2.Herr Funke kommt um 15.00 Uhr.
  2. آقای "فونک" (در) ساعت 15 می‌آید.
 • 3.Sie ist um 19.00 Uhr gegangen.
  3. او (در) ساعت 19 رفت.
توضیحاتی در رابطه با این حرف اضافه
از این حرف اضافه برای اعلام کردن دقیق یا تقریبی زمان نیز می‌توان استفاده کرد:
- بیان دقیق زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد:
"um zehn (Uhr) ins Bett gehen" (ساعت 10 به تختخواب رفتن)
- برای بیان تقریبی یک زمان:
".Um Neujahr schneite es das erste Mal" (در سال جدید، این اولین بار است که برف می‌بارید.)

2 سر

um die Ecke
سر نبش
 • 1. Da kommt er gerade um die Ecke.
  1. او الان سر نبش است.
 • 2. Die Apotheke ist gleich um die Ecke.
  2. داروخانه دقیقاً سر نبش است.

3 [حرف اضافه اشاره به مقدار]

 • 1.Die Benzinpreise sind schon wieder um 3% gestiegen.
  1. قیمت بنزین دوباره 3% افزایش پیدا کرده‌است.
 • 2.Er hat das Buch um nur 10 Euro gekauft.
  2. او کتاب را فقط با قیمت 10 یورو خرید.
توضیحاتی در رابطه با این حرف اضافه
از این حرف اضافه برای نسبت دادن مقدار یا ارزش نیز می‌توان استفاده کرد و به‌طور معمول این مقدار با مقداری دیگر نیز قابل مقایسه است:
".Sie ist um zwei Jahre jünger als ich" (او 2 سال جوان‌تر از من است.)
".Sie können es um 100 Euro haben" (شما می‌توانید این را با 100 یورو داشته باشید.)

4 به دور

 • 1.Bitte binden Sie sich den Schal um den Hals.
  1. لطفاً شال را به دور گردن خود ببندید.
 • 2.Sie möchten um die Welt reisen.
  2. آن‌ها می‌خواهند به دور دنیا سفر کنند.
کاربرد حرف اضافه um به معنای به دور
به منظور بیان کردن حرکتی دوار یا قوسی از این حرف اضافه استفاده می‌شود:
"einmal um das Haus laufen" (یک بار به دور خانه دویدن)

5 برای به منظور

 • 1.der Kampf um den Titel
  1. جنگ به‌منظور (کسب) لقب
 • 2.die Bitte um Vergebung
  2. درخواست برای بخشش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان