uns


/ʊns/

ضمیر
1
uns [ضمیر]
1
[ضمیر انعکاسی اول شخص جمع] خودمان

ضمیر
2
uns [ضمیر]
2
[ضمیر مفعولی اکوزاتیو و داتیو اول شخص جمع] به ما، ما را، برای ما

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان