[اسم]

der Unterricht

/ˈʊntɐˌʀɪçt/
قابل شمارش مذکر
[ملکی: Unterrichts]

1 کلاس کلاس درس

مترادف و متضاد Kurs
 • 1.Samstags haben wir keinen Unterricht.
  1. ما شنبه‌ها هیچ کلاسی نداریم.
ein lebendiger/theoretischer/... Unterricht
یک کلاس پرانرژی/تئوری/...
 • Wir hatten gestern einen theoretischen Unterricht.
  ما دیروز یک کلاس تئوری داشتیم.
ein Unterricht beginnen/ausfallen/...
یک کلاس شروع شدن/لغو شدن/....
 • Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.
  کلاس ساعت 8 شروع می‌شود.
Unterricht haben
کلاس داشتن
 • Wir haben Unterricht von 8.00 bis 12.00 Uhr.
  ما از 8 تا 12 کلاس داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان