[فعل]

verteidigen

/fɛɐ̯ˈtaɪ̯dɪɡən/
فعل گذرا
[گذشته: verteidigte] [گذشته: verteidigte] [گذشته کامل: verteidigt] [فعل کمکی: haben ]

1 دفاع کردن

  • 1.Mit dieser kleinen Armee kann das Land nicht verteidigt werden.
    1. با این ارتش کوچک نمی توان از کشور دفاع کرد.

2 از خود دفاع کردن (sich verteidigen)

  • 1.Sie konnten sich gegen die Feinde verteidigen.
    1. آنها توانستند از خود در مقابل دشمن دفاع کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان