[صفت]

weit

/vaɪ̯t/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: weiter] [حالت عالی: weitesten]

1 دور بافاصله

 • 1. Das Ziel ist noch weit.
  1 . هدف هنوز دور است.
 • 2. Es ist noch weit bis Bremen.
  2 . هنوز تا برمن راه زیادی مانده است.
 • 3. Wie weit ist es von hier nach Paris?
  3 . تا پاریس چقدر راه مانده؟
 • 4. Zum Bahnhof ist es nicht weit.
  4 . تا ایستگاه راه آهن دور نیست.
کاربرد فعل weit به معنای دور
- برای بیان یک فاصله طولانی و دور و دراز
"von weit her kommen" (دور از اینجا آمدن [از فاصله دور آمدن])
"zwei Meter weit" (دو متر دورتر)

2 گشاد

مترادف و متضاد eng
 • 1. Das Hemd ist ihm zu weit.
  1 . پیراهن برایش بیش از حد گشاد است.
 • 2. Die Jacke ist mir zu weit.
  2 . این کاپشن برای من بیش از حد گشاد است.
کاربرد weit به معنای گشاد
صفت "weit" به معنای (گشاد) تنها برای لباس کاربرد دارد. مثال:
"ein zu weites Kleid enger machen" (یک لباس خیلی گشاد را تنگ‌تر کردن)

3 وسیع گسترده

مترادف و متضاد ausgedehnt geräumig groß eng
weite Teil/Begriff/...
بخش/معنا/...وسیع [گسترده]
 • 1. ein weiter Begriff
  1. یک مفهوم گسترده
 • 2. eine sehr weite Definition
  2. یک تعریف خیلی گسترده
 • 3. weite Teile der Bevölkerung
  3. بخش‌های عظیمی از جمعیت
 • 4. weite Wälder
  4. جنگل‌هایی وسیع
کاربرد صفت weit به معنای گسترده
- در یک سطح خیلی بزرگ از تمامی جهات گسترده بودن
"das weite Meer" (دریای وسیع)
- از تمامی یک گستره استفاده کردن
"ein weiter Begriff" (یک مفهوم گسترده)
[قید]

weit

/vaɪ̯t/
غیرقابل مقایسه

4 خیلی بسیار

مترادف و متضاد erheblich viel weitaus wesentlich
weit älter/besser/mehr/...
خیلی پیرتر/بهتر/بیشتر/...
 • 1. Der Film war weit besser, als ich erwartet hatte.
  1. فیلم خیلی بهتر از حد انتظارم بود.
 • 2. Er ist weit älter als ich.
  2. او خیلی پیرتر از من است.
 • 3. Jonas singt weit besser als er.
  3. "یوناس" خیلی بهتر از او آواز می‌خواند.
کاربرد قید weit به معنای خیلی
برای بیان یک تفاوت اساسی و مترادف با واژه "wesentlich" می‌توان از قید "weit" به معنای (خیلی) استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان