[صفت]

wichtig

/ˈvɪçtɪç/
قابل مقایسه

1 مهم بااهمیت

مترادف و متضاد bedeutend gewichtig relevant wesentlich unwichtig
  • 1.Der Termin ist sehr wichtig.
    1. این قرار ملاقات خیلی مهم است.
etwas für jemanden/etwas (Akk.) wichtig sein
چیزی برای کسی/چیزی مهم بودن
  • 1. Die Prüfung ist sehr wichtig für mich.
    1. این امتحان برای من خیلی مهم است.
  • 2. Vitamine sind für die Ernährung wichtig.
    2. ویتامین برای تغذیه مهم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان