دیکشنری آلمانی به فارسی

zigarette

/ʦiɡaˈʀɛtə/

[اسم]