[اسم]

la belle-sœur

/bɛlsœʀ/
قابل شمارش مونث
[جمع: belles-sœurs]

1 خواهر زن/شوهر زن برادر، جاری

  • 1.Je vais déjeuner avec ma belle-sœur préférée.
    1. با خواهرزن محبوبم ناهار خواهم خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان