[عدد]

neuf

/nœf/

1 نه (عدد)

avoir neuf ans
نه ساله بودن
 • 1. C'est un enfant de neuf ans.
  1. این یک بچه نه ساله است.
 • 2. Il a neuf ans.
  2. او نه ساله است.
neuf mangues/livres/glaces...
نه تا انبه/کتاب/بستنی...
 • J'ai neuf frères et sœurs.
  من نه برادر و خواهر دارم.
page neuf
صفحه نه
 • Allez à la page neuf.
  بروید به صفحه نه.
[صفت]

neuf

/nœf/
قابل مقایسه
[حالت مونث: neuve] [جمع مونث: neuves] [جمع مذکر: neufs]

2 نو تازه

مترادف و متضاد inédit intact nouveau original récent ancien banal connu vieux
livre/chaussures... neuf(s)
کتاب/کفش... تازه
 • 1. Je me suis acheté une paire des chaussures neufs.
  1. من برای خودم یک جفت کفش تازه خریدم.
 • 2. Vous aimez nos rideaux neufs ?
  2. پرده‌های نوی ما را دوست دارید؟
une idée/l'œil... neuf (neuve)
ایده/دیدگاه... تازه
 • 1. Considérez cette affaire avec un œil neuf.
  1. این کار را با دیدگاهی تازه در نظر بگیرید.
 • 2. Il a toujours des idées neuves.
  2. او همیشه ایده‌های تازه‌ای دارد.
refaire à neuf
از نو انجام دادن (دوباره انجام دادن)
 • J'ai repeint la maison à neuf.
  من دیوارهای خانه را دوباره رنگ زدم.
Quoi de neuf ?
تازه چه خبر؟
rien de neuf
هیچ خبری نیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان