[فعل]

pouvoir

/puvwaʀ/
فعل وجهی فعل ناگذر
[گذشته کامل: pu] [حالت وصفی: pouvant] [فعل کمکی: avoir ]

1 توانستن قادر بودن، امکان داشتن، اجازه داشتن

pouvoir faire quelque chose
توانستن کاری را انجام دادن
 • 1. Avec son caractère, tout peut arriver.
  1. با شخصیت او، هرچیزی می‌تواند [ممکن است] پیش بیاید.
 • 2. Hélène, tu ne peux pas me quitter ainsi.
  2. "هلن"، تو نمی‌توانی این گونه مرا ترک کنی.
 • 3. Je peux vous montrer les preuves.
  3. می‌توانم شواهد را به شما نشان دهم.
 • 4. Pouvez-vous me dire l'heure ?
  4. می‌توانید به من ساعت را بگویید؟
pouvoir faire quelque chose
اجازه انجام کاری را داشتن
 • 1. Puis-je partir ?
  1. می‌توانم بروم بیرون؟
 • 2. Puis-je vous parler un moment ?
  2. می‌توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
توضیحاتی در خصوص فعل "pouvoir"
- فعل "pouvoir" در وجه التزامی با جابه‌جایی فعل و فاعل می‌تواند بیانگر درخواست باشد. برای مثال:
"! Puissiez-vous dire vrai" (قادر باشید حقیقت را بگویید!) ولی برای ترجمه واضح‌تر و القای درخواست باید در ابتدای این جمله عبارت "می‌خواهم که" را اضافه کنید، یعنی: "می‌خواهم که قادر به گفتن حقیقت باشید!".

2 ممکن بودن (se pouvoir)

Il se peut que + subjonctif
ممکن است + التزامی
 • 1. Il se peut qu'ils soient déjà avertis.
  1. ممکن است که قبلاً بهشان تذکر داده باشند.
 • 2. Il se peut que je sois libre.
  2. ممکن است که آزاد بشوم.
[اسم]

le pouvoir

/puvwaʀ/
قابل شمارش مذکر

3 قدرت نیرو، توان

مترادف و متضاد autorité capacité
 • 1.Cette potion a un pouvoir magique.
  1. این شربت یک نیروی جادویی دارد.
 • 2.Réparer ce téléphone n'est pas en mon pouvoir.
  2. تعمیر این تلفن در توان من نیست.
avoir pouvoir de (faire) quelque chose
قدرت (انجام) کاری را داشتن
 • 1. Le directeur a le pouvoir de vous renvoyer.
  1. مدیر این قدرت را دارد که شما را اخراج کند.
 • 2. Le gendarme a le pouvoir de vous arrêter.
  2. پلیس قدرت دستگیرکردن شما را دارد.
pouvoir d'achat
قدرت خرید
 • 1. Dans ces années, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté.
  1. در این سال‌ها قدرت خرید افزایش نیافته‌است.
 • 2. Le pouvoir d'achat est lié avec l'économie.
  2. قدرت خرید با اقتصاد در ارتباط است.
L'exercice du pouvoir n'est pas facile.
اعمال قدرت آسان نیست.

4 دولت حکومت

مترادف و متضاد dirigeant
le pouvoir central
حکومت مرکزی
 • Après les élections, le pouvoir central changera.
  بعد از انتخابات حکومت مرکزی تغییر خواهد کرد.
توضیحاتی در خصوص اسم "pouvoir"
"pouvoir" در اینجا به معنی خود حاکمان و دولتمردان است.

5 سلطه نفوذ

مترادف و متضاد emprise influence
avoir le pouvoir sur quelqu'un
روی کسی سلطه داشتن
 • 1. Il n'avait plus aucun pouvoir sur son fils.
  1. او دیگر هیچ سلطه‌ای روی پسرش نداشت.
 • 2. J'avais le pouvoir sur lui.
  2. من روی او تسلط داشتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان