[فعل]

okumak

/okumˈak/
فعل گذرا

1 خواندن

 • 1.Anne kızına bir kitap okuyor.
  1. مادر برای دخترش کتاب می‌خواند.
 • 2.Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.
  2. با یک صدای ناامید آخرین گزارش را برای من خواند.
 • 3.Televizyonu kapat ve bir kitap oku.
  3. تلویزیون را خاموش کن و یک کتاب بخوان.

2 متوجه شدن

مترادف و متضاد anlamak kavramak
 • 1.Suratından okudum halini.
  1. حال و روزش را از چهره‌اش متوجه شدم.
 • 2.Yüzündeki acıyı okumamı istemedi.
  2. نخواست متوجه ناراحتی صورتش بشوم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان