über


/ˈyːbɐ/

حرف اضافه
1
über [حرف اضافه]
1
بالای

همراه: either
متضاد:   unter

حرف اضافه
2
über [حرف اضافه]
2
بیش از بالای

همراه: either

حرف اضافه
3
über [حرف اضافه]
3
درباره

همراه: accusative

حرف اضافه
4
über [حرف اضافه]
4
در طول (زمان) برای (زمان)

همراه: accusative

حرف اضافه
5
über [حرف اضافه]
5
آن طرف طرف دیگر

همراه: accusative

حرف اضافه
6
über [حرف اضافه]
6
روی در روی

همراه: either

صفت
1
über [صفت]
1
باقی مانده

قید
1
über [قید]
1
بیشتر از بیش از