دیکشنری آلمانی به فارسی

über

/ˈyːbɐ/

[حرف اضافه]

[صفت]

[قید]