[فعل]

abgeben

/ˈapɡeːbn/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: gab ab] [گذشته: gab ab] [گذشته کامل: abgegeben] [فعل کمکی: haben ]

1 تحویل دادن

مترادف و متضاد abliefern aushändigen geben übergeben
einen Brief/ein Geschenk/die Klassenarbeit/... abgeben
یک نامه/کارکلاسی/... تحویل دادن
 • 1. Ich muss meine Schlüssel abgeben.
  1. من باید کلیدم را تحویل بدهم.
 • 2. Ich soll dieses Päckchen bei Herrn Müller abgeben .
  2. من باید این بسته را به آقای "مولر" تحویل بدهم.
کاربرد واژه abgeben به معنای تحویل دادن
abgeben در این کاربرد به معنای دادن چیزی به کسی است که باید آن را داشته باشد یا صاحب اصلی آن است. مثلا پس از تمام شدن امتحان شما برگه خود را تحویل می دهید یا پس از تمام شدن اقامت در هتل کلید ها را به مسئولش تحویل می دهید. در فارسی ما از واژه های "پس دادن"، "تسلیم کردن" یا "تحویل دادن" برای همین کاربرد استفاده می کنیم.

2 دادن

مترادف و متضاد abtreten geben schenken überlassen
jemandem etwas (Akk.) abgeben
به کسی چیزی دادن
 • 1. Er hat mir die Hälfte vom Kuchen abgegeben.
  1. او به من نصف کیک را داد.
 • 2. Ich wollte nur dein Geschenk abgeben.
  2. من فقط می‌خواستم هدیه‌ات را بدهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان