[اسم]

das Angebot

/ˈanɡəboːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Angebote] [ملکی: Angebots]

1 فروش ویژه حراج

etwas im Angebot sein
چیزی در فروش ویژه بودن
  • 1. Der Käse ist heute im Angebot.
    1. پنیر امروز در فروش ویژه است.
  • 2. Heute sind Sportschuhe im Angebot.
    2. امروز کفش های ورزشی در فروش ویژه هستند.
ein Sonderangebot
یک فروش ویژه
کاربرد Angebot به معنای فروش ویژه
واژه Angebot در این کاربرد کوتاه شده Sonderangebot به معنای فروش ویژه است. Angebot معمولا در مورد شرایط فروش خاص که توسط فروشنده ایجاد می شود استفاده می شود. وقتی چیزی im Angebot است، به مدتی محدود با قیمتی کمتر از قیمت اصلی فروخته می شود. گاهی از Angebot برای اشاره به کالاهایی که در فروش ویژه هستند هم استفاده می شود.

2 پیشنهاد پیشنهاد خرید

مترادف و متضاد Anerbieten Gebot Offerte Vorschlag
  • 1. Das Angebot der Firma Jung ist am günstigsten.
    1 . پیشنهاد از طرف شرکت "سونگ" مناسب ترین پیشنهاد [از نظر قیمت] است.
jemandem ein günstiges/unverbindliches/... Angebot machen
به کسی پیشنهاد خرید مناسب/بدون الزام/... دادن
کاربرد واژه Angebot به معنای پیشنهاد
واژه Angebot در شکل عمومی به معنای پیشنهاد است اما معمولا در مورد پیشنهادهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. از این واژه گاهی به معنای "درخواست خرید" هم استفاده می شود. برای اشاره به پیشنهادهای غیر اقتصادی بهتر است از Vorschlag استفاده کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان