[فعل]

anklicken

/ˈanklɪkn/
فعل گذرا
[گذشته: klickte an] [گذشته: klickte an] [گذشته کامل: angeklickt] [فعل کمکی: haben ]

1 کلیک کردن (بر روی)

  • 1. Da musst du dieses Wort anklicken.
    1 . اینجا باید روی این کلمه کلیک کنی.
  • 2. Du musst das Bild anklicken. Dann wird es größer.
    2 . تو باید روی عکس کلیک کنی، بعد آن بزرگتر می شود.
کاربرد واژه anklicken به معنای کلیک کردن
فعل anklicken به معنای کلیک کردن موس (کامپیوتر) است. گاهی anklicken معنای انتخاب چیزی با موس هم می دهد. توجه داشته باشید که زمانی که از anklicken استفاده می کنید دیگر نیازی به استفاده از حرف اضافه ندارید، چون "روی چیزی کلیک کردن" در واقع در معنای این فعل مخفی است، مثلا "dieses Wort anklicken" (روی این کلمه کلیک کردن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان