[فعل]

anklicken

/ˈanklɪkn/
فعل گذرا
[گذشته: klickte an] [گذشته: klickte an] [گذشته کامل: angeklickt] [فعل کمکی: haben ]

1 کلیک کردن

  • 1.Da musst du dieses Wort anklicken.
    1. این‌جا باید روی این کلمه کلیک کنی.
  • 2.Du musst das Bild anklicken. Dann wird es größer.
    2. تو باید روی عکس کلیک کنی. بعد بزرگ‌تر می‌شود.
کاربرد واژه anklicken به‌معنای کلیک کردن
فعل anklicken به معنای کلیک کردن موس (کامپیوتر) است. گاهی anklicken معنای انتخاب چیزی با موس هم می‌دهد. توجه داشته باشید که زمانی که از anklicken استفاده می‌کنید دیگر نیازی به استفاده از حرف اضافه ندارید، چون "روی چیزی کلیک کردن" در واقع در معنای این فعل مخفی است، مثلاً "dieses Wort anklicken" (روی این کلمه کلیک کردن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان