[فعل]

sich anmelden

/ˈanmɛldən/
فعل بازتابی
[گذشته: meldete an] [گذشته: meldete an] [گذشته کامل: angemeldet] [فعل کمکی: haben ]

1 نام‌نویسی کردن عضو شدن

مترادف و متضاد einschreiben eintragen sich immatrikulieren sich registrieren lassen
  • 1. Wo kann ich mich anmelden?
    1 . کجا می‌توانم نام‌نویسی کنم؟
کاربرد واژه sich anmelden به معنای نام‌نویسی کردن
sich anmelden به معنای ثبت نام کردن یا نام‌نویسی کردن است و شرایط متفاوتی استفاده می‌شود. مثلا "sich an der Schule anmelden" (در مدرسه نام‌نویسی کردن)، "zum Rennen anmelden" (برای مسابقه دو نام‌نویسی کردن)
البته در کامپیوتر گاهی sich anmelden به معنای وارد شدن هم هست (لاگین کردن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان