[اسم]

die Antwort

/ˈantvɔʁt/
قابل شمارش مونث
[جمع: Antworten] [ملکی: Antwort]

1 پاسخ جواب

مترادف و متضاد Entgegnung Erwiderung Frage
  • 1.Auf diese Frage weiß ich keine Antwort.
    1. من هیچ جوابی برای این سوال نمی‌دانم.
  • 2.Er gibt leider keine Antwort.
    2. متأسفانه او هیچ پاسخی نداد.
کاربرد واژه Antwort به‌معنای پاسخ
واژه "Antwort" در زبان آلمانی معنایی مشابه (پاسخ) یا (جواب) در فارسی دارد. Antwort یا پاسخ یعنی چیزی که در مقابل سوال داده می‌شود. آلمانی‌ها حتی از فعل مشابهی هم به فارسی در این مورد استفاده می‌کنند "Antwort geben" (جواب دادن).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان