[فعل]

aufstehen

/ˈaufˌʃteːən/
فعل ناگذر
[گذشته: stand auf] [گذشته: stand auf] [گذشته کامل: aufgestanden] [فعل کمکی: sein ]

1 بلند شدن بیدار شدن

مترادف و متضاد auf die Beine kommen aus dem Bett springen das Bett verlassen sich empören sich erheben sich heben einschlafen hinlegen hinsetzen liegen sitzen
 • 1. Sie brauchen nicht aufzustehen. Sie können sitzen bleiben.
  1 . شما نیاز نیست بلند شوید. می‌توانید نشسته بمانید.
um (Uhr) aufstehen
در (ساعت) بیدار شدن
 • 1. Ich muss immer um vier Uhr aufstehen.
  1. من باید همیشه ساعت 4 بیدار شوم.
 • 2. Ich stehe jeden Morgen um sechs Uhr auf.
  2. من هر صبح ساعت 6 بیدار می‌شوم.
von dem Tisch/aus dem Bett aufstehen
از روی چیزی بلند شدن
 • 1. Ich stehe vom Stuhl auf.
  1. من از صندلی بلند می‌شوم.
 • 2. Sie stand vom Tisch auf.
  2. او از روی میز بلند شد.
für jemanden aufstehen
برای کسی بلند شدن
 • Sie haben für mich aufgestanden.
  آنها برای من بلند شدند.
früh/spät/... aufstehen
زود/دیر/...بلند شدن [بیدار شدن]
کاربرد واژه aufstehen به معنای بلند شدن
معنای دیگر "aufstehen"، بلند شدن به معنای بلند شدن از جا (مثلا از روی صندلی) است. به مثال زیر توجه کنید:
"Sie brauchen nicht aufzustehen. Sie können sitzen bleiben" (شما نیازی نیست بلند شوید. می‌توانید نشسته بمانید.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان