[فعل]

ausfüllen

/ˈaʊ̯sfʏlən/
فعل گذرا
[گذشته: füllte aus] [گذشته: füllte aus] [گذشته کامل: ausgefüllt] [فعل کمکی: haben ]

1 پر کردن (فرم)

  • 1. Füllen Sie bitte dieses Formular aus.
    1 . لطفا این فرم را پر کنید.
کاربرد واژه ausfüllen به معنای پر کردن
از ausfüllen برای اشاره به عمل "پر کردن فرم" استفاده می شود. ausfüllen یا پر کردن یک فرم به معنای وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در فرم است.
از این فعل برای کاربردهای دیگر "پر کردن" (مثل پر کردن یک لیوان آب) استفاده نکنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان