[اسم]

die Aussage

/aʊszaːɡə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Aussagen] [ملکی: Aussage]

1 گفته نظر

مترادف و متضاد Ansicht Äußerung Behauptung Meinung Urteil
  • 1. die Aussagen der Fachleute sind widersprüchlich.
    1 . گفته متخصصان در متناقض است.
  • 2. Ist die Aussage richtig oder falsch?
    2 . این گفته درست است یا غلط؟
کاربرد واژه Aussage به معنای عبارت
Aussage در این کاربرد به معنای چیزی است که بیان شده، یا عبارتی که گفته شده. این عبارت معمولا نظر یا تصمیم یک فرد را می‌رساند. مثلا:
"die Aussagen der Fachleute sind widersprüchlich" (گفته متخصصان در متناقض است.)
زمانی که از واژه Aussage به همراه machen استفاده می‌شود، معنایی نزدیک به "نظر دادن" دارد. مثلا:
"Er macht keine Aussage" (او چیزی نمی‌گوید./او نظری نمی‌دهد.)

2 اظهارات گفته، شهادت

مترادف و متضاد Ausführungen Auskunft Erklärung
  • 1. Vor Gericht machten die Zeugen verschiedene Aussagen.
    1 . در دادگاه، شاهدها اظهارات متفاوتی بیان کردند.
کاربرد واژه Aussage به معنای اظهارات
در این کاربرد Aussage به معنای اظهارات رسمی در مورد چیزی است. Aussage معمولا به گفته های رسمی در مورد یک پرونده حقوقی یا یک مسئله سیاسی اشاره می کند. مثلا:
"Er widerrief seine Aussage" (او اظهاراتش را پس گرفت.)
Aussage در این کاربرد به معنای "شهادت" (در معنای قضایی) هم هست. مثلا:
"die Aussage verweigern" (کتمان شهادت)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان