[حرف ربط]

bevor

/bəˈfoːɐ̯/

1 پیش از آنکه قبل از آنکه

  • 1.Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen.
    1. پیش از آنکه برویم من می خواهم چیزی بخورم.
  • 2.Ich möchte zu Hause sein, bevor es dunkel ist.
    2. من می خواهم خانه باشم، پیش از آنکه هوا تاریک شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان