[فعل]

bevorstehen

فعل گذرا و ناگذر

1 پیش رو بودن نزدیک بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان