[اسم]

der Blick

/blɪk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Blicke] [ملکی: Blick(e)s]

1 چشم‌انداز چشم‌انداز، منظره، دید

  • 1. Von diesem Hotel hat man einen guten Blick auf den Rhein.
    1 . از این هتل، آدم چشم‌انداز خوبی روی راین دارد.
  • 2. Von diesem Punkt hat man einen schönen Blick auf die Berge.
    2 . از این نقطه، آدم دید زیبایی از کوه‌ها دارد.
کاربرد واژه Blick به معنای چشم انداز
واژه Blick در این کاربرد معنایی مشابه "چشم انداز" دارد. البته معنای اصلی Blick در آلمانی "نگاه" یا "دید" است اما ما در فارسی از "نگاه" به این شکل استفاده نمی‌کنیم. Blick میتواند با صفات مختلف هم استفاده شود، مثلا:
"einen guten Blick" (یک چشم‌انداز خوب)
"einen schönen Blick" (یک چشم‌انداز زیبا)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان