[فعل]

dürfen

/ˈdʏrfən/
فعل وجهی فعل ناگذر
[گذشته: durfte] [گذشته: durfte] [گذشته کامل: gedurft] [فعل کمکی: haben ]

1 اجازه داشتن

مترادف و متضاد befugt sein das Recht haben zu die Erlaubnis haben zu ermächtigt sein zu
 • 1. Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen?
  1 . اجازه دارم از تلفن شما استفاده کنم؟
 • 2. Dürfen wir heute länger fernsehen?
  2 . آیا اجازه داریم امروز بیشتر تلویزیون نگاه کنیم؟
 • 3. Sie dürfen hier nicht parken.
  3 . شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید.
 • 4. Sie dürfen hier nicht rauchen.
  4 . شما اجازه ندارید اینجا سیگار بکشید.
Was darf es sein?
چه چیزی می‌خواهید؟
کاربرد واژه dürfen به معنای اجازه داشتن
فعل dürfen در آلمانی معنایی نزدیک به "اجازه داشتن" در فارسی دارد. dürfen به معنای داشتن امکان قانونی، یا اجازه شفاهی انجام یک کار است.
"?Dürfen wir heute länger fernsehen" (آیا اجازه داریم امروز بیشتر تلویزیون نگاه کنیم؟)
در آلمانی مشابه فارسی از dürfen برای سوال کردن محترمانه هم استفاده می‌شود:
"?Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen" (اجازه دارم از تلفن شما استفاده کنم؟)

2 توانستن

مترادف و متضاد können
 • 1. Das dürfte wohl das Beste sein.
  1 . این می‌تواند بهترین باشد.
 • 2. Ich darf wohl sagen, dass das geeignet ist.
  2 . من می توانم بگویم، که این مناسب است.
وجه توانستن فعل را می‌رساند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان