[ضمیر]

den

/deːn/

1 که [ضمیر موصولی]

 • 1.Der Junge erzählt von dem Ball, den er eben gekauft hat.
  1. جوان از توپی تعریف کرد که همان‌وقت خریده بود.
 • 2.Ein Baum, den man gedüngt hatte.
  2. یک درخت که کود داده شده‌است.
 • 3.Mein Haustier ist ein kleiner Hund, den ich liebe!
  3. حیوان خانگی من یک سگ کوچک است که دوستش دارم.
توضیحاتی در رابطه با den
ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می‌شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آنها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می‌دهد.
باید توجه داشت که "den" حالت "akkusativ" واژه "der" می‌باشد و وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اسم در جمله وابسته دارای نقش "akkusativ" است.
[تخصیص گر]

den

/deːn/

2 [حرف تعریف مشخص] [حرف تعریف مذکر در حالت مفعولی مستقیم]

 • 1.Ich mag den Film.
  1. من فیلم را دوست دارم.
 • 2.Ich sehe den Adler.
  2. من عقاب را می‌بینم.
توضیحاتی در رابطه با den
در زبان فارسی ساخت ضمایر شخصی مفعولی از طریق اضافه کردن حرف اضافه صورت می گیرد. در زبان آلمانی نیز ضمایر مفعولی شکلی متفاوت از ضمایر فاعلی دارند، "der"حرف تعریف اسامی مذکر است که در حالت "Akkusativ" [مفعولی مستقیم] به صورت "den" نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان