[قید]

dort

/dɔʁt/
غیرقابل مقایسه

1 آن‌جا

مترادف و متضاد da hier
  • 1.Dort drüben ist der Bahnhof.
    1. آن‌جا ایستگاه قطار است.
  • 2.Dort ist unser Haus.
    2. آن‌جا خانه ما است.
  • 3.Ich werde in fünf Minuten dort sein.
    3. من تا پنج دقیقه دیگر آن‌جا خواهم بود.
کاربرد واژه dort به‌معنای آن‌جا
واژه dort یک قید مکان است برای اشاره به محل‌های (نسبتاً) دور استفاده می‌شود. dort در آلمانی معنایی مشابه "آن‌جا" در فارسی دارد. از قید مکان dort معمولاً برای اشاره به یک مکان دورتر استفاده می‌شود، مثلاً: ".Dort ist unser Haus" (آن‌جا خانه ما است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان