[عدد]

dreißig

/ˈdʀaɪ̯sɪç/

1 سی [عدد 30]

  • 1. Es gibt vier Monate mit genau dreißig Tagen.
    1 . چهار ماه با دقیقا سی روز وجود دارد.
  • 2. Hier darf man nur dreißig Stundenkilometer fahren.
    2 . اینجا آدم فقط اجازه دارد با سی کیلومتر در ساعت رانندگی کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان