[عدد]

dreizehn

/ˈdʀaɪ̯ʦeːn/

1 سیزده [عدد 13]

  • 1.Er hat Angst vor der Zahl Dreizehn.
    1. او از عدد سیزده می‌ترسد.
  • 2.Es waren dreizehn Stühle im Raum.
    2. سیزده صندلی در اتاق وجود داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان