[عدد]

dreizehn

/ˈdʀaɪ̯ʦeːn/

1 سیزده [عدد 13]

  • 1. Angst vor der Zahl Dreizehn
    1 . ترس از عدد سیزده
  • 2. Es waren dreizehn Stühle im Raum.
    2 . سیزده صندلی در اتاق وجود داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان