[اسم]

der Ehemann

/ˈeːəman/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Ehemänner] [ملکی: Ehemann(e)s] [مونث: Ehefrau]

1 شوهر همسر

  • 1. Das ist mein Ehemann.
    1 . او شوهر من است.
  • 2. Ich habe meinen Ehemann schon als Kind gekannt.
    2 . من شوهرم را از بچگی می شناختم.
کاربرد واژه Ehemann به معنای شوهر
واژه Ehemann در زبان آلمانی به معنای "شوهر" است و برای اشاره به همسر مذکر مورد استفاده قرار می گیرد. Ehemann از ترکیب Ehe (به معنای ازدواج) و Mann (به معنای مرد) ایجاد شده است. استفاده از شکل کوتاه شده این واژه به صورت Mann هم در همین کاربرد بسیار رایج است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان