[فعل]

erlauben

/ɛɐ̯ˈlaʊ̯bən/
فعل گذرا
[گذشته: erlaubte] [گذشته: erlaubte] [گذشته کامل: erlaubt] [فعل کمکی: haben ]

1 مجاز کردن اجازه دادن

  • 1. Der Arzt hat mir erlaubt, wieder zu arbeiten.
    1 . دکتر به من اجازه داد تا دوباره کار کنم.
  • 2. Rauchen ist hier nicht erlaubt.
    2 . سیگار کشیدن اینجا مجاز نیست.
کاربرد واژه erlauben به معنای اجازه دادن
فعل erlauben معنایی مشابه "اجازه دادن" در فارسی دارد و دادن یک حق، یا رضایت برای انجام کاری را نشان میدهد. erlauben می تواند به یک اجازه شفاهی و غیر جدی اشاره کند، مثلا:
"meine Eltern erlauben mir das nicht" (والدینم به من اجازه این را نمی دهند.)
یا به مجاز بودن قانونی در انجام کاری اشاره کند، مثلا:
"Fotografieren ist hier nicht erlaubt" (عکاسی اینجا مجاز نیست/غیر قانونی است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان