[ضمیر]

es

/əs/

1 آن [ضمیر سوم شخص مفرد خنثی]

 • 1.- Wo ist das Messer? - Es liegt auf dem Tisch.
  1. - چاقو کجا است؟ - روی میز قرار دارد.
 • 2.Das Tier lebt. Es hat sich bewegt.
  2. حیوان زنده است. آن خودش را تکان داد.
کاربرد واژه es به معنای آن
واژه es در زبان آلمانی یک ضمیر شخصی فاعلی است که برای اشاره به اسامی خنثی در سوم شخص مفرد استفاده می‌شود. ضمیر "es" در واقع معادلی دقیق «آن» نیست چرا که تنها در صورتی برای یک اسم به‌کار می‌رود که آن اسم خنثی باشد.

2 [ضمیر مصنوعی]

 • 1.Es geht mir gut!
  1. حالم خوب است!
 • 2.es ist Nacht.
  2. شب است.
 • 3.Es ist zehn Uhr.
  3. ساعت ده است.
 • 4.Es regnet.
  4. باران می‌بارد.
کاربرد es به عنوان ضمیر مصنوعی
ضمیر es در این کاربرد هیچ معادلی در فارسی ندارد. es در این کاربرد نقش ضمیر مصنوعی را در جمله ایفا می‌کند. ضمیر مصنوعی ضمیری است که به هیچ اسمی اشاره نمی‌کند و تنها برای ساختن یک ساختار گرامری از آن استفاده می‌شود. در زبان آلمانی از ضمیر مصنوعی بیشتر در کاربردهای زیر استفاده می شود:
- برای اشاره به آب‌وهوا:
"Es regnet" (باران می‌بارد.)
- برای اشاره به زمان یا اوقات روز:
"Es ist zehn Uhr" (ساعت ده است.)
- برای اشاره به حال عمومی افراد:
"Es geht mir gut" (حالم خوب است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان