[ضمیر]

es

/əs/

1 آن [ضمیر سوم شخص مفرد خنثی]

 • 1. Das Tier lebt. Es hat sich bewegt.
  1 . حیوان زنده است. آن خودش را تکان داد.
 • 2. Es ist sehr spannend.
  2 . این خیلی هیجان‌انگیز است.
کاربرد واژه es به معنای آن
واژه es در زبان آلمانی یک ضمیر شخصی فاعلی است که برای اشاره به اسامی خنثی در سوم شخص مفرد استفاده می‌شود. ضمیر es در واقع معادلی دقیق "آن" نیست چراکه تنها در صورتی برای یک اسم به کار می‌رود که آن اسم خنثی باشد.

2 [ضمیر مصنوعی]

 • 1. Es geht mir gut!
  1 . حالم خوب است.
 • 2. es ist Nacht.
  2 . شب است.
 • 3. Es ist zehn Uhr.
  3 . ساعت ده است.
 • 4. Es regnet.
  4 . باران می بارد.
کاربرد es به عنوان ضمیر مصنوعی
ضمیر es در این کاربرد هیچ معادلی در فارسی ندارد. es در این کاربرد نقش ضمیر مصنوعی را در جمله ایفا میکند. ضمیر مصنوعی ضمیری است که به هیچ اسمی اشاره نمی کند و تنها برای ساختن یک ساختار گرامری از آن استفاده می شود. در زبان آلمانی در از ضمیر مصنوعی بیشتر در کاربردهای زیر استفاده می شود:
- برای اشاره به آب و هوا:
"Es regnet" (باران می آید.)
- برای اشاره به زمان یا اوقات روز:
"Es ist zehn Uhr" (ساعت ده است.)
- برای اشاره به حال عمومی افراد:
"Es geht mir gut" (حالم خوب است/اوضاع خوب است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان