[فعل]

fehlen

/ˈfeːlən/
فعل ناگذر
[گذشته: fehlte] [گذشته: fehlte] [گذشته کامل: gefehlt] [فعل کمکی: haben ]

1 کم بودن ناقص بودن

مترادف و متضاد abgehen gebrechen mangeln vorhanden sein
jemandem etwas (Akk.) fehlen
برای کسی چیزی کم بودن
  • 1. Hast du Kleingeld? Mir fehlt ein Euro.
    1. آیا پول خرد داری؟ من یک یورو کم دارم.
  • 2. In diesem Buch fehlen einige Seiten.
    2. چندین صفحه در این کتاب کم است.

2 نبودن وجود نداشتن

مترادف و متضاد abwesend sein ausbleiben ausfallen anwesend sein
  • 1. Herr Müller ist nicht da, er fehlt schon seit drei Tagen.
    1 . اقای مولر اینجا نیست، او الان 3 روز است که نیست.
es fehlt etwas
چیزی نبودن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان