[اسم]

der Fehler

/feːlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Fehler] [ملکی: Fehlers]

1 خطا اشتباه

مترادف و متضاد Inkorrektheit Irrtum Panne Unrichtigkeit Versehen
  • 1. In dem Text, den ich übersetzt habe, waren einige Fehler.
    1 . در متنی که من ترجمه کردم، چند اشتباه وجود داشت.
ein schwerer/dummer/... Fehler
یک خطای سخت/احمقانه/...
grammatische/stilistische/... Fehler
خطای گرامری/سبکی/...
einen Fehler korrigieren
یک خطا را تصحیح کردن
einen Fehler machen
اشتباهی انجام دادن [اشتباه کردن]
  • 1. Diesen Fehler mache ich immer.
    1. این اشتباهات را من همیشه می‌کنم.
  • 2. Ich glaube, da haben Sie einen Fehler gemacht.
    2. من فکر می‌کنم، اینجا شما یک اشتباه کردید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان