[اسم]

der Fehler

/feːlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Fehler] [ملکی: Fehlers]

1 خطا اشتباه

مترادف و متضاد Inkorrektheit Irrtum Panne Unrichtigkeit Versehen
 • 1.In dem Text, den ich übersetzt habe, waren einige Fehler.
  1. در متنی که من ترجمه کردم، چند اشتباه وجود داشت.
ein schwerer/dummer/... Fehler
یک خطای سخت/احمقانه/...
 • Das war ein dummer Fehler.
  این یک خطای احمقانه بود.
grammatische/stilistische/... Fehler
اشتباه گرامری/سبکی/...
 • In diesem Buch gibt es grammatische Fehler!
  در این کتاب اشتباه گرامری وجود دارد!
einen Fehler korrigieren
یک خطا را تصحیح کردن
 • Sie müssen diesen Fehler korrigieren.
  شما باید این خطا را تصحیح کنید.
einen Fehler machen
اشتباهی انجام دادن [اشتباه کردن]
 • 1. Diesen Fehler mache ich immer.
  1. این اشتباهات را من همیشه انجام می‌دهم.
 • 2. Ich glaube, da haben Sie einen Fehler gemacht.
  2. من فکر می‌کنم، این‌جا شما یک اشتباه کردید.
einen Fehler begehen
خطایی مرتکب شدن
 • Sie hatten Angst, sie könnten einen Fehler begehen.
  آن‌ها ترسیدند، می‌توانستند مرتکب خطایی شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان