[اسم]

die Feier

/ˈfa̯ɪɐ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Feiern] [ملکی: Feier]

1 جشن تعطیلی

مترادف و متضاد Fest Fete Party
  • 1. Am Montag ist Feiertag.
    1 . دوشنبه تعطیلی است.
  • 2. Es war eine schöne Feier.
    2 . این جشن زیبایی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان