دیکشنری آلمانی به فارسی

fenster

/ˈfɛnstɐ/

[اسم]