[اسم]

der Film

/fɪlm/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Filme] [ملکی: Film(e)s]

1 فیلم

مترادف و متضاد Lichtspiel Streifen
 • 1. Ich möchte gern diesen Film sehen.
  1 . من دوست دارم این فیلم را ببینم.
 • 2. In diesem Kino werden recht gute Filme gezeigt.
  2 . این سینما فیلم‌های خوب را نمایش می‌دهد.
einen Film drehen
فیلم‌برداری کردن، فیلم ساختن
 • 1. Ich habe einen Film gedreht, der unmöglich zu drehen war.
  1. من یک فیلمی را ساختم که ساختنش محال بود.
 • 2. Sie drehen einen Film auf dem Berg?
  2. شما در کوهستان فیلم‌برداری می‌کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان