[اسم]

der Flughafen

/ˈfluːkˌhaːfən/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Flughäfen] [ملکی: Flughafens]

1 فرودگاه

  • 1. Der Flughafen liegt 30 km außerhalb der Stadt.
    1 . فرودگاه 30 کیلومتر بیرون شهر قرار دارد.
  • 2. Ich bringe dich zurn Flughafen.
    2 . من تو را تا فرودگاه می‌برم.
  • 3. Kannst du mich zum Flughafen bringen?
    3 . می‌توانی من را تا فرودگاه ببری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان