[اسم]

das Flugzeug

/ˈfluːktsɔʏ̯k/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Flugzeuge] [ملکی: Flugzeug(e)s]

1 هواپیما

  • 1. Das Flugzeug aus Berlin kommt heute später an.
    1 . هواپیما از برلین امروز دیرتر می‌رسد.
  • 2. Das Flugzeug hat Verspätung.
    2 . این هواپیما تاخیر دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان