[اسم]

das Formular

/fɔrmuˈlaːɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Formulare] [ملکی: Formulars]

1 فرم

  • 1. Für die Anmeldung müssen Sie dieses Formular ausfüllen.
    1 . برای نام نویسی شما باید این فرم را پر کنید.
  • 2. Sie müssen dieses Formular ausfüllen.
    2 . شما باید این فرم را پر کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان