[اسم]

das Fragepronomen

/frˌɑɡɛproːnˈoːmən/
قابل شمارش خنثی

1 ضمایر پرسشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان