[فعل]

frieren

/ˈfʀiːʀən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: fror] [گذشته: fror] [گذشته کامل: gefroren] [فعل کمکی: haben ]

1 احساس سرما کردن یخ زدن

  • 1.Wenn du frierst, kannst du meine Jacke haben.
    1. زمانی که تو احساس سرما کردی، می توانی کاپشن من را بگیری.
  • 2.Wenn Sie frieren, mache ich das Fenster wieder zu.
    2. اگر احساس سرما می‌کنید، من دوباره پنجره را ببندم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان