[اسم]

die Garage

/ɡaˈʁaːʒə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Garagen] [ملکی: Garage]

1 پارکینگ پارکینگ داخل منزل، جای پارک خانه

  • 1. Das Auto steht in der Garage.
    1 . ماشین داخل پارکینگ است.
  • 2. Hat das Haus eine Garage?
    2 . آیا این خانه پارکینگ دارد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان