دیکشنری آلمانی به فارسی

garage

/ɡaˈʁaːʒə/

[اسم]