[اسم]

das Geburtsjahr

/ɡəˈbuːɐts jaːɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Geburtsjahre] [ملکی: Geburtsjahr(e)s]

1 سال تولد

  • 1. Das Geburtsjahr Ihres Sohnes, bitte?
    1 . سال تولد پسرتان، لطفا؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان