[اسم]

der Geburtsort

/ɡəˈbuːɐt ɔʁt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Geburtsorten] [ملکی: Geburtsorts]

1 محل تولد

  • 1. Bitte schreiben Sie Ihren Geburtsort auf das Formular.
    1 . لطفا محل تولد خود را بر روی فرم بنویسید.
  • 2. Goethes Geburtsort ist Frankfurt am Main.
    2 . محل تولد گوته، فرانکفورت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان