[صفت]

geflissentlich

قابل مقایسه

1 آگاهانه عمدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان