[صفت]

gerechtfertigt

قابل مقایسه

1 درست صحیح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان