[اسم]

das Geschäft

/ɡəˈʃɛːft/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Geschäfte] [ملکی: Geschäft(e)s]

1 مغازه کاسبی

مترادف و متضاد Kaufhaus Laden Shop Warenhaus
 • 1.Die Geschäfte schließen um 18.30 Uhr.
  1. مغازه‌ها ساعت 18:30 می‌بندند.
 • 2.Wir müssen uns beeilen. Die Geschäfte schließen bald.
  2. باید عجله کنیم، مغازه‌ها به‌زودی بسته می‌شوند.
Gemüsegeschäft/Lebensmittelgeschäft/Schuhgeschäft/...
مغازه تره‌بار/موادغذایی/کفش‌فروشی/...
 • Wissen Sie, wo hier ein Schuhgeschäft ist?
  می‌دانید، این‌جا مغازه کفش‌فروشی کجا هست؟

2 معامله دادوستد

مترادف و متضاد Handel
 • 1.Peter will mein altes Auto kaufen, aber ich mache nicht gerne Geschäfte mit Freunden.
  1. "پیتر" می‌خواهد ماشین قدیمی من را بخرد اما من دوست ندارم با دوستان معامله کنم.
das Geschäft zustande kommen
معامله موفق بودن [روی روال بودن]
 • Aber wir beide wissen, dass, damit Geschäfte zustande kommen kann.
  اما ما هردو می‌دانیم که با آن معاملات (ما) می‌توانند موفق شوند.
das Geschäft gut gehen
معامله خوب پیش رفتن
 • Das Geschäft scheint ja gut zu gehen.
  به‌نظر می‌رسد معامله خوب پیش می‌رود.
mit jemandem ein Geschäft abschließen/machen
با کسی قرارداد بستن
 • Ich würde gerne mit Ihnen ein Geschäft abschließen.
  من تمایل دارم با شما قرارداد ببندم.
Geschäft treiben/abwickeln/tätigen
معامله انجام دادن
 • Er sollte Ihnen sagen, dass ich jetzt legale Geschäfte treibe.
  او باید به شما می‌گفت که من حالا دارم معاملات قانونی انجام می‌دهم.

3 کار تکلیف

مترادف و متضاد Arbeit Aufgabe Obliegenheit Pflicht
seinen Geschäften nachgehen
به کار خود پرداختن
 • Vater muss ja seinen Geschäften nachgehen.
  پدر باید به کار خود بپردازد [باید سرش به کار خودش باشد].
ins Geschäft gehen
سرکار رفتن
 • Ich gehe um 8 Uhr ins Geschäft.
  من ساعت 8 به سر کار می‌روم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان