[اسم]

das Geschwür

قابل شمارش خنثی

1 زخم دمل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان